Regulamin szkoleń otwartych

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PROOUTCOME SP. Z O.O. („REGULAMIN”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem szkoleń otwartych, oferowanych na stronie internetowej https://gettingthingsdone.com.pl/szkolenia-otwarte/ jest spółka PROOUTCOME Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000804870, REGON: 384419514, NIP: 5223168503, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł opłacony w całości („PROOUTCOME”).
1.2. Kontakt z PROOUTCOME jest możliwy pod numerem telefonu: +48 662 287 282, adres e-mail: kontakt@gtd.com.pl.
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez PROOUTCOME.
1.4. Szkolenia otwarte organizowane przez PROOUTCOME dostępne są dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadające osobowości prawnej, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą („Przedsiębiorcy”) oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Szkoleniu nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
1.5. W niniejszym Regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a) „Szkolenie” – szkolenie organizowane przez PROOUTCOME dostępne w terminie ogłoszonym na stronie www.gtd.com.pl/szkolenia-otwarte otwarte dla uczestników poprzez dokonanie zapisu zgodnie z Regulaminem.
b) „Zamawiający” – podmiot, który wykupił udział w Szkoleniu, nie będący konsumentem.
c) „Uczestnik” – Zamawiający i/lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu.
d) „Umowa” – umowa Szkolenia zawarta pomiędzy Zamawiającym a PROOUTCOME.
e) „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz zgłoszeniowy na wybrane przez Uczestnika Szkolenie, dostępny na stronie www.gtd.com.pl/szkolenia-otwarte/formularz.
f) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
g) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88).
1.6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej [www.gtd.com.pl oraz jej podstronach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający przesyłając Formularz Zgłoszeniowy składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu oraz niniejszym Regulaminie. Wszystkie ceny szkoleń wskazane na stronie internetowej PROOUTCOME są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT jest doliczany do ceny w kwocie równej stawce podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ceny podawane są w polskich złotych. Ceny stają się wiążące w chwili zapisu na Szkolenie przez Zamawiającego.

2. ORGANIZACJA SZKOLENIA / ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
2.1. PROOUTCOME organizuje Szkolenia w terminach podanych na stronie www.gtd.com.pl/szkolenia-otwarte.
2.2. W ogłoszeniu o Szkoleniu podawane jest miasto, w którym odbędzie się Szkolenie. Dokładną informację o lokalizacji Szkolenia w podanym mieście Zamawiający i/lub Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Zaproszenie jest wysyłane na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowy, na co najmniej 7 dni przed terminem Szkolenia.
2.3. PROOUTCOME jednostronnie decyduje o liczebności grupy uczestniczących w szkoleniu. Grupy liczą nie więcej niż 15 osób.
2.4. PROOUTCOME zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanego Szkolenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które PROOUTCOME nie ponosi winy (np. choroba trenera prowadzącego Szkolenie, wypadek komunikacyjny, trwała awaria sprzętu koniecznego do przeprowadzenia Szkolenia, niedostępność zamówionej sali szkoleniowej z przyczyn niezależnych od PROOUTCOME).
2.5. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od PROOUTCOME Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie, o zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Zamawiający i/lub Uczestnik zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
3.1. W celu dokonania zapisu na Szkolenie konieczne jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przez Zamawiającego. W celu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (komputer, laptop, smartphone) oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej,
b) poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
3.2. W przypadku udziału w szkoleniu realizowanym zdalnie (on-line) do uczestniczenia w warsztacie niezbędne jest zainstalowanie bezpłatnej aplikacji Adobe Connect.
3.3. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa powyżej.

4. ZAWARCIE UMOWY
4.1. Zawarcie Umowy następuje w momencie akceptacji przez PROOUTCOME wypełnionego przez Zamawiającego Formularza Zgłoszeniowego.
4.2. PROOUTCOME niezwłocznie potwierdza otrzymanie Formularza Zgłoszenia i akceptuje je lub odmawia jego akceptacji. Brak odpowiedzi PROOUTCOME w terminie 7 dni jest równoznaczny z odmową akceptacji zgłoszenia.
4.3. Ponadto warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

5. CENA SZKOLENIA
5.1. Cena Szkolenia obejmuje:
a) w przypadku szkolenia stacjonarnego – udział Zamawiającego i/lub Uczestnika w Szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, lunch oraz poczęstunek. PROOUTCOME nie zapewnia świadczeń dodatkowych takich jak nocleg, dojazd na szkolenie, parking oraz nie ponosi kosztów z nimi związanych.
b) w przypadku szkolenia prowadzonego zdalnie (on-line) cena Szkolenia obejmuje udział Zamawiającego i/lub Uczestnika w Szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.
5.2. Cena Szkolenia jest płatna na podstawie faktury proforma, wystawionej z 14-dniowym terminem płatności. Jeśli nie ma możliwości zachowania terminu płatności faktury proforma, wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności, gdy Zamawiający dokonał zapisu na Szkolenie na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, PROOUTCOME zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności. W każdym przypadku płatność za szkolenie powinna być dokonana przed rozpoczęciem szkolenia.
5.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z kodu rabatowego udostępnionego przez PROOUTCOME, cena Szkolenia ulegnie obniżeniu. Rabat zostanie uwzględniony w wystawionej przez PROOUTCOME fakturze proforma oraz fakturze końcowej.
5.4. PROOUTCOME ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty ceny Szkolenia przez Zamawiającego.
5.5. PROOUTCOME wystawia fakturę końcową w terminie 7 dni od zakończenia Szkolenia.
5.6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie PROOUTCOME. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
6.1. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu maksymalnie do 11 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do PROOUTCOME).
6.2. W przypadku późniejszej rezygnacji, maksymalnie jednak do 6 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Zamawiający dokonując zgłoszenia Uczestnika na szkolenie wyraża zgodę na obciążenie go przez PROOUTCOME kosztami w wysokości 50% wynagrodzenia za dane Szkolenie.
6.3. Niezgłoszenie rezygnacji maksymalnie do 6 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia i nie wzięcie udziału w Szkoleniu skutkuje obciążeniem Zamawiającego przez PROOUTCOME kosztami w wysokości 100% wynagrodzenia za dane Szkolenie.
6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać do PROOUTCOME elektronicznie na adres e-mail kontakt@gtd.com.pl.
6.5. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, PROOUTCOME może dopuścić udział w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Zgłoszenia nowego Uczestnika, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody PROOUTCOME, należy dokonać elektronicznie na adres e-mail kontakt@gtd.com.pl.
6.6. PROOUTCOME zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub jego odwołania i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed dniem rozpoczęcia Szkolenia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia i były niemożliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy. Wszelkie wpłacone kwoty zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym PROOUTCOME poinformował o zmianie terminu bądź odwołaniu Szkolenia, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy lub za zgodą Zamawiającego zarachowane na poczet kosztów udziału w takim samym Szkoleniu w nowym, obustronnie zaakceptowanym terminie.
6.7. PROOUTCOME zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania minimalnej liczby Uczestników. Wszelkie wpłacone kwoty zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym PROOUTCOME poinformował o zmianie terminu bądź odwołaniu Szkolenia, na wskazany przez Zamawiającego w Formularzu Zgłoszeniowy rachunek bankowy lub za zgodą Zamawiającego zarachowane na poczet kosztów udziału w takim samym Szkoleniu w nowym, obustronnie zaakceptowanym terminie.

7. REKLAMACJE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROOUTCOME
7.1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@gtd.com.pl lub przesyłać listem poleconym na adres siedziby firmy.
7.2. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia.
7.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Zamawiającego i/lub Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego w związku ze złożoną reklamacją),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c) oczekiwania Zamawiającego.
7.4. PROOUTCOME rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
7.5. PROOUTCOME ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w pkt. 7.2. Regulaminu.
7.6. Jeżeli w ciągu 14 dni PROOUTCOME nie ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego, oznacza to, iż uznał ją za uzasadnioną.
7.7. PROOUTCOME nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Zamawiającego z Formularza Zgłoszeniowego z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w pkt. 3.1. Regulaminu.
7.8. PROOUTCOME oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej PROOUTCOME nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia.

8. PRAWA AUTORSKIE
8.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów szkoleniowych oraz know-how przysługują PROOUTCOME lub jego licencjodawcom.
8.2. PROOUTCOME nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą, udostępnionych Uczestnikowi materiałów szkoleniowych, a także na dokonywanie opracowania materiałów szkoleniowych jako utworów pierwotnych, w rozumieniu prawa autorskiego.
8.3. PROOUTCOME nie wyraża zgody na fotografowanie lub nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.
8.4. PROOUTCOME może wykonywać zdjęcia i nagrania podczas Szkoleń. Rozpowszechnienie wizerunku osób utrwalonego na zdjęciach i nagraniach odbywa się na podstawie ich zgody zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych jest spółka PROOUTCOME Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa, numer telefonu +48 668 136 108, adres e-mail kontakt@gtd.com.pl, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000804870, REGON: 384419514, NIP: 5223168503.
9.2. Dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Umowy, w tym wystawienia faktur proforma, faktur końcowych,
b) wysyłki faktur proforma, faktur końcowych na wskazany adres e- mail,
c) realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
d) monitorowania poziomu certyfikacji Uczestników w związku z uczestnictwem w poszczególnych Szkoleniach w celu umożliwienia im udziału w Szkoleniach o wyższym poziomie zaawansowania (Szkolenia o poziomie 2 lub 3),
e) marketingowym, polegający na badaniu poziomu satysfakcji Uczestnika,
f) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub wykorzystania wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych Administratora,
g) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą także przetwarzane w celu marketingowym polegającym na publikacji Pani/Pana opinii na temat szkolenia Getting Things Done na stronie internetowej Administratora (https://gettingthingsdone.com.pl/), na profilach Administratora w social media (Facebook, LinkedIn), papierowych materiałach marketingowych Administratora (np. broszurach).
9.3. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
9.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Umowy.
9.5. Dobrowolne jest również przekazanie danych w postaci wizerunku Uczestnika w celu wykorzystania go do budowania wizerunku Administratora oraz prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej. Zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku można odwołać w każdym momencie, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
9.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) oraz lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia tożsamości Uczestnika, a w konsekwencji dopuszczenie do udziału w Szkoleniu, badanie poziomu satysfakcji Uczestników Szkoleń, dochodzenie potencjalnych roszczeń.
b) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku zgody na publikację Pani/Pana opinii na temat szkole Getting Things Done wraz z danymi osobowymi w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora. 
c) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
9.7. W sytuacji wyrażenia zgody na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazanych numer telefonu, podstawą prawną będzie art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
9.8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi księgowe,
b) banki inne podmioty obsługujące płatności,
c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
d) podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator,
e) dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
f) podmioty świadczące usługi prawne,
g) podmioty prowadzące audyty u Administratora,
h) social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).
9.9. W przypadku wykorzystywania przez Administratora narzędzi i oprogramowania, które służą przetwarzaniu danych, np. narzędzi Microsoft, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w RODO w tym w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Kontaktując się z Administratorem, mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat transferu danych poza EOG i zabezpieczeń tego transferu.
W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na publikację Pani/Pana opinii na temat szkolenia z uwagi na wykorzystywane social media (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas, przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie prawnej przewidzianej w RODO.  
9.10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy,
b) upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
c) dwóch lat od momentu uzyskania certyfikatu ukończenia Szkolenia w celu weryfikacji poziomu Szkolenia, w którym brał udział Uczestnik oraz umożliwienia mu udziału w kolejnych poziomach Szkoleniach w przyszłości,
d) prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail,
e) w zakresie w jakim są wykorzystywane do publikacji opinii na temat szkolenia Getting Things Done – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
9.11. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.12. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
9.13. Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. PROOUTCOME ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
10.2. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej PROOUTCOME, przy czym nie obowiązują one Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed publikacją zmian, jak również Uczestników, którzy biorą udział w Szkoleniach na podstawie tych Umów.
10.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROOUTCOME a Zamawiającym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PROOUTCOME.