Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka ProOutcome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ul. Równoległa 2, adres e-mail: kontakt@gtd.com.pl, numer telefonu 668136108, posiadającej NIP 5223168503, REGON 384419514, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804870.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że dane są  przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. kontaktowania się z państwem w celu nawiązania współpracy w zakresie szkoleniowym w tym przekazywania ofert przez Administratora;
  2. marketingowym, polegającym na informowaniu o oferowanych przez Administratora usługach i produktach, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach;
  3. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o usługach szkoleniowych, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail, w tym w formie newslettera.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez nich dostarczenie oczekiwanych materiałów merytorycznych, ofert i informacji będzie niemożliwe.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit.  f) (prawnie uzasadniony interes Administratora) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: prowadzenie marketingu własnych usług oraz towarów, opracowywanie oraz kierowanie ofert do potencjalnych klientów, dochodzenie potencjalnych roszczeń.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych również na Pani/Pana numer telefonu podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator,
  2. dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
  3. operatorzy pocztowi.

W przypadku wykorzystywania przez Administratora narzędzi i oprogramowania, które służą przetwarzaniu danych, np. narzędzi Microsoft, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w RODO w tym w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Kontaktując się z Administratorem, mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat transferu danych poza EOG i zabezpieczeń tego transferu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. w przypadku skierowania do Państwa oferty – prowadzenia postępowania ofertowego;
  2. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości i kontaktowanie się przy użyciu wskazanego adresu e-mail lub numer telefonu.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.